Fundacja Pro Salute

    Fundacja „Pro Salute” została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym
07.06.1991 r. z inicjatywy grupy lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Będzinie.

Zarząd składa się z 3 osób powoływanych przez Zgromadzenie.
Zgromadzenie Fundatorów liczy 22 osoby.
Rada powoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów składa się z od 5 do 20 osób zasłużonych dla Fundacji.

 

Fundatorzy określili cele:

  • Wspieranie działalności Szpitala Miejskiego w Będzinie zmierzających do unowocześnienia , rozbudowy i poprawy jego wyposażenia;
  • Wspomaganie w miarę posiadanych środków innych placówek Ochrony Zdrowia;
  • Popieranie naukowo – dydaktycznej działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Będzinie , przez pomoc w organizacji biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia, działalność wydawniczą;
  • Popieranie idei powstania i sponsorowania hospicjum;
  • Stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych.
  • Propagowanie w społeczeństwie zasad profilaktyki nowotworów oraz organizowanie kursów, sympozjów i konferencji naukowych w zakresie problematyki onkologicznej.
  • Organizowanie koncertów, happeningów, zbiórek publicznych i aukcji dzieł sztuki celem uzyskania środków na realizację celów statutowych.

 

Skład Zarządu Fundacji „Pro Salute”:

Prezes Fundacji „Pro Salute” lek. med. Andrzej Jankowski
Członek Zarządu Pani Grażyna Smalec
 Skarbnik Zarządu Lek. stom. Janusz Fijałkowski